Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van haar (wettelijke) opdrachten verzamelt en gebruikt de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) persoonsgegevens en is ze verantwoordelijk voor de verwerking ervan in het kader van haar diensten.

De bescherming van deze gegevens is erg belangrijk voor de HVW. Daarom verwerkt zij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (General Data Protection Regulation of AVG).

Wat zijn de opdrachten van de HVW?

De HVW:

 • helpt sociaal verzekerden die een werkloosheids- of aanverwante uitkering willen ontvangen bij het samenstellen van hun uitkeringsaanvraag en hun administratief dossier;
 • informeert sociaal verzekerden over hun rechten en plichten, met name wat betreft de inschrijving als werkzoekende en de termijnen om aan bepaalde formele vereisten te voldoen;
 • betaalt de werkloosheids- of aanverwante uitkeringen aan de sociaal verzekerde.

Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering.

Aanstelling van een Data Protection Officer (DPO)

In overeenstemming met de AVG heeft de HVW, Brabantstraat 62, 1210 Brussel, KBO-nr. 0206.732.536, een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld.

U kunt contact opnemen met de DPO:

 • via onderstaand formulier
 • per brief, op het volgende adres:

HVW

Afdeling informatiebeveiliging (Data Protection Officer)

Brabantstraat 62 - 1210 Brussel

Formulier algemene verordening gegevensbescherming

Mijn gegevens

Mijn gegevens
Vul hier je rijksregisternummer in. Je kan dit terugvinden op de achterkant van je identiteitskaart. Vul enkel de cijfers in, zonder spaties of andere leestekens.

Ik heb een vraag of opmerking in verband met de bescherming van mijn gegevens.

Veelgestelde vragen

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

De HVW verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar opdrachten als openbare dienst. Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering.

De HVW kan persoonsgegevens die zij in het kader van haar opdrachten heeft verkregen, uitwisselen met haar dienstverleners en partners, met andere leden van de federale overheidsdiensten en met openbare programmeringsdiensten (de FOD en de POD), strikt binnen de grenzen van de informatie die zij in het kader van hun opdrachten nodig hebben. Persoonsgegevens worden ook uitgewisseld met de belastingdienst en sociale zekerheidsinstanties om hen in staat te stellen hun opdrachten uit te voeren.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens?

In het kader van haar wettelijke opdrachten verwerkt de HVW gegevens overeenkomstig artikel 6.1, lid 1, onder c) van de AVG.

Hiervoor baseert ze zich onder andere op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Het koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering van 25 november 1991
 • Het ministerieel besluit houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering van 26 november 1991

Welke categorieën gegevens worden verwerkt?

Om haar opdrachten uit te voeren, verwerkt de HVW onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (bijv. achternaam, voornaam, geboortedatum, identificatienummer sociale zekerheid enz.);
 • De gezinssamenstelling;
 • Contactgegevens (bijv. adres enz.);
 • Bankgegevens (bijv. rekeningnummer enz.);
 • Gegevens die worden gebruikt om rechten te bepalen in toepassing van de reglementering.

Wat zijn onze informatiebronnen?

De belangrijkste bronnen van uw gegevens zijn:

 • uzelf, uw wettelijke vertegenwoordiger of een door u gemachtigd persoon;
 • andere betaalinstellingen|uitbetalingsinstellingen;
 • de RVA;
 • andere openbare sociale zekerheidsinstellingen (via het netwerk Kruispuntbank van de sociale zekerheid).

Wie verwerkt uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat gebonden is aan wettelijke of contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

Medewerkers van de HVW die toegang hebben tot persoonlijk identificeerbare informatie zijn verplicht om deze informatie te beschermen in overeenstemming met het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel ervan afzien om deze informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld is.

Er zijn ook IT-beveiligingsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie mogen uw gegevens worden doorgegeven?

De HVW kan uw persoonsgegevens doorgeven aan:

 • uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (indien van toepassing, met inbegrip van uw voorlopige bewindvoerder) en/of uw vertegenwoordiger (professionele adviseur, advocaat, bemiddelaar enz.).
 • andere socialezekerheidsinstellingen (partners), waaronder:
  • de andere betaalinstellingen|uitbetalingsinstellingen (vakbonden)
  • de Rijksdienst voor sociale zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
  • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
  • de ziekenfondsen
 • andere (overheids)instellingen als zij deze gegevens nodig hebben om hun wettelijke opdrachten uit te voeren, waaronder:
  • Sigedis (pensioenrekening)
  • de FOD Financiën
 • de OCMW's en regionale organen, waaronder:
  • de VDAB
  • de Forem
  • Actiris
  • de ADG
 • Organisaties die vooraf toestemming hebben gekregen van het Informatieveiligheidscomité.

Wie zijn onze subverwerkers?

De HVW verwerkt zelf de persoonsgegevens om haar basisopdrachten uit te voeren. Subverwerkers die in deze context samenwerken met de HVW zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de verwerkingsverantwoordelijke.

Kunnen uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

De HVW doet dit over het algemeen niet. Ze kan uw persoonsgegevens echter doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van supranationale of internationale normen die van toepassing zijn op de Belgische autoriteiten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Periodes van werkloosheid hebben invloed op andere sociale rechten, met name uw pensioen. Daarom is de HVW, als de authentieke bron van deze gegevens, verplicht om ze te bewaren zolang ze nuttig zijn om uw sociale rechten te garanderen, vaak tot na uw pensioen.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de wetgeving (AVG 5 artikelen 12 tot 23 van de Algemene verordening (EU) inzake gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016), heeft u het recht om bevestiging te krijgen dat uw gegevens door de HVW worden verwerkt en het recht om deze in te zien. U kunt hiervoor een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar onze Data Protection Officer, met bijvoeging van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart (zie contactgegevens hierboven).

Voor zover uw rechten niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen van de HVW en het algemeen belang, heeft u ook het recht om, met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • te verzoeken om rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens;
 • te verzoeken om verwijdering van uw gegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
 • te verzoeken om digitaal gewist te worden (het recht op wissen);
 • te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Als u het er niet mee eens bent, kunt u altijd contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Kunt u uw toestemming intrekken?

De HVW verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de noodzaak om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en openbare dienstverleningsopdrachten en heeft hiervoor uw toestemming niet nodig. U kunt uw toestemming dus niet intrekken.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering?

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen over u genomen. De HVW gebruikt datamining- en datamatchingmechanismen. Hiervoor worden gegevens uit databases gebruikt voor detectie en voorselectie. Pas na een grondig onderzoek door een medewerker van de HVW kan een gemotiveerde beslissing worden genomen.